2.
Wie zijn wij?

Zelfregie en herstelcentrum

Steunpunt ggz is een zelfregie en herstelcentrum opgericht in 2000. Steunpunt ggz heeft als doel het stimuleren van en vormgeven aan participatie in zorg en samenleving voor mensen met psychische en/of psychosociale problematiek en hun betrokkenen om vanuit hun eigen perspectief bij te dragen aan verbetering van hun kwaliteit van leven. Dat doen wij op basis van een diversiteitsensitief perspectief.

Steunpunt ggz werkt aan mentale gezondheid bij mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psycho-sociale problemen. Veel van onze cliënten behoren tot een minderheidsgroep vanwege hun problematiek of hun etnische achtergrond. Er is sprake van een verschil in cultuur, in vaardigheden en/of verschil in maatschappelijke positie.

Steunpunt ggz zet zich in voor een gezondheidszorg die recht doet aan verschillen tussen mensen op basis van gelijkwaardigheid.

Steunpunt ggz werkt daarom diversiteitsensitief. Diversiteitsensitief wil zeggen dat wij deze verschillen vanuit een historisch-maatschappelijk perspectief en uit eigen ervaring kennen. Al onze medewerkers zijn ervaringsdeskundig en/of leefwereld deskundig. Wij zijn bewust van onze eigen culturele waarden, mogelijkheden en maatschappelijke positie en die van de ander.

Wij gaan er niet vanuit dat we de levensvisie van de ander wel kennen, maar wij herkennen vanuit onze expertise de gedragscodes binnen de verschillende culturen van kwetsbare inwoners, sluiten aan bij hun belevingswereld én vragen dit bij iedere individu na. Dat vraagt tijd en die tijd nemen wij voor iedereen!

Onze kernwaarden

De kernwaarden van Steunpunt ggz zijn: Inclusiviteit, Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Wederkerigheid en Zelfregie. Deze kernwaarden zijn leidend voor wie we zijn, voor het bepalen van onze koers en strategie. Deze kernwaarden zijn ook behulpzaam bij het maken van keuzes, keuzes moeten passen bij onze kernwaarden.

Organogram

Steunpunt ggz heeft een bestuur op afstand. Het bestuur ondersteunt de directeur op basis van hun expertise en adviseert de directeur bij de koers, strategie en financiële ontwikkelingen. De bestuursleden zijn allen als vrijwilliger betrokken bij Steunpunt ggz.

Bestuur en directie

Steunpunt ggz werkt met een directiemodel. Dat wil zeggen dat de dagelijkse leiding in handen is van een directeur en dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid heeft. Het beleid wordt in gezamenlijkheid vastgesteld.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur Dineke Smit. LinkedIn | Orcid

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en bestaat uit:

Teams

Team Individuele Ondersteuning

Het formuleren van de juiste hulpvraag en het vinden van het juiste loket, met name bij complexe hulpvragen binnen unieke omstandigheden, is geen eenvoudige zaak. De Nationale Ombudsman concludeerde dat in de uitvoering, instanties nog steeds te weinig samenwerken en er nog steeds sprake van administratieve rompslomp. Burgers weten niet goed waar zij op kunnen rekenen en ervaren een gevoel van willekeur en rechtsongelijkheid als het toegangsbeleid per gemeente verschillend wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgen gevestigde werkwijzen en ingesleten gewoonten ervoor dat er onvoldoende vraaggericht en integraal wordt gewerkt. Het vinden van de juiste hulp en/of zorg is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of mensen die onvoldoende bekend zijn met ons zorgstelsel, vaak extra lastig.

 

Team Individuele ondersteuning biedt onafhankelijke clientondersteuning, ondersteuning bij het schrijven van je herstelverhaal en geeft de Hulpkaart en Crisiskaart uit. Het team wordt gevormd door 6 cliëntondersteuners, meerdere vrijwilligers/ervaringsdeskundigen c.q. leefwerelddeskundigen en stagiaires. Het team wordt geleid door Saida el Arbaji.

Team Groepsgewijze Ondersteuning

Vaak lijkt het wel of een succesvol, ambitieus en ondernemend leven de norm is. En dat er zoveel hulpverlenende instanties, werkgroepen en coaches zijn dat voor iedereen deze norm haalbaar zou kúnnen zijn… Niets is minder waar. Het leven zit vaak vol tegenslag, velen ervaren sociale uitsluiting en discriminatie, mensen raken verdwaald in de wereld vol bureaucratie of hebben moeite onder woorden te brengen wat er aan de hand is. Team Groepsgewijze Ondersteuning helpt mensen om zich in de wijk beter gehoord en gesteund voelen, deelt haar expertise met betrekking diversiteitsensitief werken en biedt verschillende cursussen aan op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Belangrijk motto is Meepraten én Meedoen!

Team Groepsgewijze Ondersteuning participeert in meerdere thema gerichte overleggen (denk aan armoede of eenzaamheid) en in wijkgerichte overleggen (denk aan overleggen in Overvecht of Kanaleneiland). Team Groepsgewijze Ondersteuning faciliteert meerdere mantelzorg groepen voor mensen met een migratieachtergrond, maar ook groepen om te leren beter voor jezelf te zorgen. Binnen dit team wordt de training Samen Deskundig georganiseerd waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid leren hun eigen ervaring in te zetten om anderen te ondersteunen. Ook de groep Gouden Mannen, een groep voor reactivering van de wat oudere mannen met een migratieachtergrond, wordt aangeboden. Het team bestaat uit twee trainers, meerdere vrijwilligers/ervaringsdeskundigen c.q. leefwerelddeskundigen en twee stagiaires. Het team wordt geleid door Mine Özalp-Durmaz.

Team Kennis Ondersteuning

Steunpunt ggz vindt kennisontwikkeling belangrijk en is graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Soms is er echter zoveel aanbod dat categorisering en overzicht creëren noodzakelijk is. Team Kennis Ondersteuning werkt hierin samen met het landelijk expertisecentrum Pharos die actief inzet op het terugdringen van grote gezondheidsverschillen en met Phrenos die zich tot doel heeft gesteld het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen te bevorderen.

Het Team Kennis Ondersteuning verzorgt de kennisontwikkeling van alle medewerkers en vrijwilligers/ervaringsdeskundige c.q leefwerelddeskundigen. Dat doen zij door verschillende informatiebronnen laagdrempelig aan te bieden, specifieke vraagstukken nader uit te zoeken, themabijeenkomsten en lunchreferaten te organiseren. Het team bestaat uit twee vrijwilligers/ervaringsdeskundigen, één stagiaire en één onderzoeker. Het team wordt geleid door Dineke Smit.