2021
Het jaar van uitdagingen en erkenning

Jaarverslag Steunpunt ggz

Voorwoord

Net als in 2020 heeft de coronacrisis veel invloed gehad op zowel de inhoud van ons werk als op de continuïteit van de uitvoering. Wij hebben aangetoond dat we een sterk adaptief vermogen hebben door flexibel te laveren tussen alle lock downs!

Wie zijn wij?

Steunpunt ggz is een zelfregie en herstelcentrum opgericht in 2000. Steunpunt ggz heeft als doel het stimuleren van en vormgeven aan participatie in zorg en samenleving voor mensen met psychische en/of psychosociale problematiek en hun betrokkenen om vanuit hun eigen perspectief bij te dragen aan verbetering van hun kwaliteit van leven. Dat doen wij op basis van een diversiteitsensitief perspectief.

Wie zijn onze cliënten/deelnemers

Maak kennis met familie De Harde, Imre, Anke, Berry en Lina. Allen hebben in 2021 ondersteuning ontvangen van Steunpunt ggz. Hun verhalen geven een algemeen beeld van de ondersteuningsvragen die wij als Steunpunt ggz beantwoorden.


Wat doen wij?

Al onze activiteiten zijn gericht op zelfregie & herstel. Onze individuele clientondersteuners zijn geen ‘probleemoplossers’ maar bieden inzicht in situaties die zeer complex zijn.


De financiën

Steunpunt ggz worstelt – net als vele collega zelfregiecentra – om alle noodzakelijke activiteiten bekostigd te krijgen. Er is namelijk geen wettelijke plek in de keten voor Zelfregie en Herstel Centra. Hoewel het de trend is steeds meer ervaringsdeskundigheid in te zetten, blijft structurele bekostiging kwetsbaar.

De uitdagingen

Gekscherend zeggen wij vaak dat wij onszelf met genoegen willen opheffen, mits de wijze waarop zorg en ondersteuning wordt geboden voldoende recht doet aan de verschillen tussen mensen op basis van gelijkwaardigheid!De Erkenning

Zoals bij de Uitdagingen beschreven staat, zijn wij in een fase beland om expliciet te maken wat wij impliciet al jaren doen. Dat levert mooie en leerzame momenten op, evenals discussie op onderlinge verschillen in interpretatie.