7.
Uitdagingen voor 2021

Door een te sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid van burgers was er in het afgelopen decennium onvoldoende aandacht voor de grenzen aan hun denk- en doenvermogen. Daarom adviseren wij om in beleid en uitvoering een meer realistisch perspectief op burgers te hanteren.


Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (13 november 2020)

Onze medewerkers werken met veel verschillende externe collega’s samen. Samenwerken op project en/of organisatieniveau willen in 2021 gaan versterken. We zoeken in 2021 daarom gerichte samenwerking met vergelijkbare lokale organisaties, landelijke kenniscentra en met andere zelfregiecentra. Kennis en ervaringen delen is hierbij de kern.

De waarde van ervaringsdeskundigheid bij complexe casussen in het sociaal domein is ruimschoots bewezen. Wel zijn er verschillen in perspectief en aanpak. In 2021 zullen we onderzoeken hoe deze verschillen kunnen bijdragen aan een optimale integrale samenwerking en hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid nog beter tot zijn recht kan komen.

Wij zijn trots op het gegeven dat wij een goede afspiegeling van de (lokale) samenleving zijn. Samen vormen wij eensgezind een team met veel diversiteit qua culturele achtergrond, opleidingsachtergrond, inkomen en leeftijd. Dit veel kleurige palet is een waardevolle bron en past bij onze kernwaarden. De uitdaging voor 2021 is de integrale samenwerking te verbeteren vanuit een gezamenlijk ontwikkeld en gedragen beleid.

Om goed te kunnen samenwerken, zowel intern als extern, is een goede informatievoorziening cruciaal. Daarom pakken we in 2021 onze interne en externe nieuwsbrief weer op. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat onze website aan vernieuwing toe is. Ook dat pakken we op in 2021.

Wij hebben helder voor wie wij er zijn en wat wij willen bereiken. Onze uitdaging is het vinden van een goed evenwicht tussen doelgerichtheid en omgaan met onzekerheden. Als geen ander weten wij dat de samenleving niet maakbaar is en dat ook goede bedoeldingen verkeerd kunnen uitvallen. Door in ons beleid met meerdere scenario’s rekening te houden willen wij op flexibele wijze koersvast zijn.